Zum Buchungsplan  Haus 1 KATA Ölenfjord       Haus 2 KATA Ölenfjord

     Haus 1 KATA Ölenfjord

     Haus 2 KATA Ölenfjord

Legende:    Markierung - belegt   rot markiertes Feld = Ferienhaus belegt